3rd Class EVS L2 Test2

अबब किती प्रकारचे हे प्राणी या पाठातील टेस्ट २ ही सोडवण्यापूर्वी सर्व मुलांना हा पाठ वाचन करणे व त्यामधील विविध प्राण्यांचे निरीक्षण करावे मगच सराव चाचणी सोडवायची आहे.
Best Of  Luck My Dear Students

अबब किती प्रकारचे हे प्राणी Test 3

Click On Start Quiz 

3rd class L2 Test 3

Lesson 3 Test 2

HOME

 

पाठ २.अबब किती प्रकारचे हे प्राणी

३ री परिसर अभ्यास

3rd class L2 Test 2

3rd Class Marathi Medium EVS

अबब किती प्रकारचे हे प्राणी

Lesson 3 Test 2

HOME

 

 

1 thought on “3rd Class EVS L2 Test2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top