3rd Class EVS L3 Test

३ निवारा आपला आपला

३ निवारा आपला आपला या पाठातील टेस्ट १ ही सोडवण्यापूर्वी सर्व मुलांना हा पाठ वाचन करणे व त्यामधील विविध प्राण्यांचे निरीक्षण करावे मगच सराव चाचणी सोडवायची आहे.
 

निवारा आपला आपला या पाठात प्रत्येक प्राणी हा जगत असताना स्वताच अन्न्‍ पाणी व निवारा याची सोय करण्यासाठी झगडत असतो आणि काम करत असतो माणूस हा जरी बुध्दीमान प्राणी असला तरी त्या पेक्षा सुबक कलाकृती हे प्राणीच करत असतात तर काही प्राणी हे दुसऱ्याने तयार केलेल्या निवाऱ्यात राहात असतात जसे की कुत्रा,गाय यांना स्वताचे घर करता येत नाही. परंतू पक्षी हे स्वताचा निवरा स्वताच तयार करतात.चला तर मग आपण निवारा आपला आपला हा पाठ वाचन करुन घेवूया आणि प्रत्येक प्राण्यांचे निवारे पाहूया.

३ निवारा आपला आपला

Click On Start Quiz 

३ निवारा आपला आपला

 चाचणी 

3 री- परिसर अभ्यास

Online Test

निवारा आपला आपला


 

1 thought on “3rd Class EVS L3 Test”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top