3rd zilaha desh L 5

5 जिल्हा देश ५

 

मुलानो आज आपण गावाची ओळख या पाठातील प्रश्न पाहणार आहोत.आपल्या गावातील ओळख ही गावातील विविध सांस्कृतिक,ऐतिहासिक अशा सर्वच बाबीमुळे गावाची ओळख होत असते.त्याप्रमाणे आपली ओळख ही केवळ नावानेच नाही तर कामाने आणि अनेक ऐतिहासिक,भव्य दिव्य गोष्टीमुळे होत असते.

जिल्हा देश ५

Click On Start Quiz 

3rd class जिल्हा देश ५

3rd class जिल्हा देश ५

Online Text  

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top