बेरीज करा- ४ थी

बाळानों आज आपण बेरीज या घटकाची माहिती घेणार आहोतआज अगोदर वही किंवा पाटी घ्या आणि त्या नुसार एकएक प्रश्न हळूवार वाचा आणि प्रश्नांचे उत्तर काढा. आपणा या पेक्षा जास्त गणिते सोडवणे व त्यानुसार सराव करणे फार महत्चाचे आहे?

4- चार अंकापर्यतच्या संख्यांची बेरीज-

4- चार अंकापर्यतच्या संख्यांची बेरीज-

Online QUIZ

चला स्मार्ट बनुया

4th class - गणित

Bach Quiz

1 thought on “बेरीज करा- ४ थी”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top