लोकसंख्या मानवी वी मानवी वस्ती भूगोल – People and Population India & Brazil

खालील बाजूस जावून Start Quiz वर क्लिक करा. प्रश्न आपोआप दिसतील

भारताच्या मुख्य भूमीच्या आग्नेय दि शेस बंगालच्या उपसागरामध्ये अंदमान आणि नि कोबार बेटांचा समूह आहे. या
कोणत्याही देशासाठी लोकसंख्या हे एक महत्त्वा चे संसाधन असते. देशाच्या आर्थि क, सामाजि क प्रगतीसाठी
लोकसंख्या व ति ची गुणवत्ता हे महत्त्वा चे घटक असतात.भारत व ब्राझील या देशांच्या लोकसंख्येचा अभ्यास.

Online Quizzes of SSC Exam Tet,mpsc and other exam this Quiz IMP

10 वी – SSC

१० वी SSC- 6 लोकसंख्या मा नवी भूगोल-12 m

१० वी SSC- 6 लोकसंख्या मा नवी भूगोल

Online Quiz

चला स्मार्ट बनुया

SSC-Geography

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top