Smart Tree

Smart Tree

Ficus religiosa -Pimpal Tree

झाडाचे नांव-२ पिंपळ शास्त्रीय नांव- Ficus religiosa वैशिष्टये- पिंपळ हा फार महत्वाचा वृक्ष आहे. हा वृक्ष आपण पडक्या घरावर,विहिरीच्या कटडयावर मोडकळीस आलेल्या जुनाट ठिकाणी हा वृक्ष येतो. हा वृक्ष खुप दिवस जगतो म्हणून हा अक्षय वृक्ष म्हणून ओळखला जातो.गौतम बुध्दांना ज्ञानप्राप्ती ज्या वृक्षाखाली झाली तो वृक्ष म्हणजे पिंपळ होय म्हणून याला बोधिवृक्ष म्हणजे ज्ञानाचा वृक्ष …

Ficus religiosa -Pimpal Tree Read More »

Smart Tree

Smarttree-Apata-आपटा

झाडाचे नांव-आपटा शास्त्रीय नांव- Bouhinia racemosa वैशिष्टये-आपटयाला एका पानाला दोन भाग असतात. १६ व्या शतकातील वनस्पतीतज्ञ व शास्त्रज्ञ या जॉन व कॅस्पर बौहिन या दोन भावाच्या नावावरुन हे नाव देण्यात आले आहे अशी माहिती आढळते. आपटयाचे झाड हे सरळ आणि वेडे वाकडे वाढते या झाडाला शेंगा येतात.जानेवारी ते एप्रिल या महिन्याच्या सुमारास लहान पांढरी फुले …

Smarttree-Apata-आपटा Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top