ssc

७. मानवी वस्ती- ssc Geography Quizzes No 2

खालील बाजूस जावून Start Quiz वर क्लिक करा. प्रश्न आपोआप दिसतील भारतात हवामानातील भिन्न ता, पाण्या चीउपलब्धता, जमि नीचा उतार व सुपीकता यांमुळे वस्त्यां च्याआकृति बंधात विवि धता आढळते. Online Quizzes of SSC Exam Tet,mpsc and other exam this Quiz IMP 10 वी – SSC Test N0 2   Next

७. मानवी वस्ती- ssc Geography

खालील बाजूस जावून Start Quiz वर क्लिक करा. प्रश्न आपोआप दिसतील भारतात हवामानातील भिन्न ता, पाण्या चीउपलब्धता, जमि नीचा उतार व सुपीकता यांमुळे वस्त्यां च्याआकृति बंधात विवि धता आढळते. Online Quizzes of SSC Exam Tet,mpsc and other exam this Quiz IMP 10 वी – SSC Test N0 1   Next

Living organism and life processes ssc quiz

2. सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग-1 Ø सजीव आणि जीवनप्रक्रिय ा Ø सजीव व ऊर्जानिर्मित ीØ काही अन्नघटक व मि ळणारी ऊर्जा Ø पेशी वि भाजन – एक जीवनप्रक्रिय ा 10 Marks Quizzes for SSC exam and Tet Paper No 2 2. सजीवांतील जीवनप्रक्रिया भाग-1 Online Quizzes of SSC Exam Tet,mpsc and other exam this Quiz IMP …

Living organism and life processes ssc quiz Read More »

आनुवंशिकता व उत्क्रांती – Heredity and hereditary changes

15 Marks Quizzes for SSC exam and Tet Paper No 2 आनुवंशिकता व आनुवंशिक बदल Ø प्रति लेखन, भाषांतरण व स्थानांतरणØ उत्क्रांती Ø उत्क्रांती पुरावेØ डार् विनचा नैसर्गिक नि वडीचा सि द्धांत Ø लॅमार्कवादØ जाति उद् भव Ø मानवी उत्क्रांती Online Quizzes of SSC Exam Tet,mpsc and other exam this Quiz IMP 10 वी – …

आनुवंशिकता व उत्क्रांती – Heredity and hereditary changes Read More »

लोकसंख्या मानवी वी मानवी वस्ती भूगोल – People and Population India & Brazil

खालील बाजूस जावून Start Quiz वर क्लिक करा. प्रश्न आपोआप दिसतील भारताच्या मुख्य भूमीच्या आग्नेय दि शेस बंगालच्या उपसागरामध्ये अंदमान आणि नि कोबार बेटांचा समूह आहे. याकोणत्याही देशासाठी लोकसंख्या हे एक महत्त्वा चे संसाधन असते. देशाच्या आर्थि क, सामाजि क प्रगतीसाठीलोकसंख्या व ति ची गुणवत्ता हे महत्त्वा चे घटक असतात.भारत व ब्राझील या देशांच्या लोकसंख्येचा …

लोकसंख्या मानवी वी मानवी वस्ती भूगोल – People and Population India & Brazil Read More »

error: Content is protected !!
Scroll to Top