जोडाक्षरे शोधा

जोडाक्षरे शोधा आणि जे जोडक्षरे आहेत त्याला शब्दावर बोटाने रेष ओढा उतारा वाचा आणि आणि जोडाक्षरांना निवडा

  • उतारा वाचा आणि आणि जोडाक्षरांना निवडा उत्तरे चेक करा उत्तर बरोबर आले नाही तर पुन्हा प्रयत्न करा. किंवा सोल्युशन वर क्लिक करुन उत्तरे पाहा.

Scroll to Top