Capital of States

Digital Education Games

FLN Pattarn
डिजीटल खेळातून समृध्दी - FLN -डिजीटल खेळातून शिक्षण डिजीटल खेळ नंबर 12
🏹 रिकाम्या जागी योग्य शब्द इंग्रजीतून भरा.

  1. खालील रिकाम्या जागी येणारा योग्य शब्द भरा आणि उत्तरे पाहा.Capital of States

    आजच्या प्रश्नातील योग्य उत्तर इंग्रजीतच भरावे.

    सर्व रिकाम्या जागा भरुन झाल्यावर Check वर क्लिक करुन उत्तरे तपासा.

    काही उत्तरे बरोबर आली तर पुन्हा Retry बटनावर क्लिक करुन उत्तरे पुन्हा लिही.

    उत्तरे आडवली नाहीत तर, Show Show solution वर क्लिक करुन अचुक उत्तर पाहा..

  • खाली दिलेले गुणाकारचे उदाहरणे तोंडी सोडवा आणि योग्य पर्यायवर टच करुन उत्तर दया.उत्तरे चेक करा उत्तर बरोबर आले नाही तर पुन्हा प्रयत्न करा. किंवा सोल्युशन वर क्लिक करुन उत्तरे पाहा.

वजाबाकीचे उदाहरणे सोडवा

Scroll to Top